Ervaren. Gedreven. Effectief.

Uw belangen in vertrouwde handen:
vertegenwoordiging in rechte, preventief juridisch advies en minnelijke regeling tussen partijen.

Kantoor

Wij geven juridisch advies aan particulieren en bedrijven en vertegenwoordigen hen, indien nodig, in rechte.

Advocatenkantoor den Dulk werd op 1 september 2000 door Monique den DULK gesticht en heeft een ruime ervaring opgebouwd in verscheidene rechtsdomeinen.

Wij geven juridisch advies aan particulieren en bedrijven (K.M.O.’s) en vertegenwoordigen hen, indien nodig, in rechte.

Het behandelen van een dossier omvat zowel de consultaties, de onderhandelingen, het opstellen van overeenkomsten, het treffen van schikkingen, als het pleiten voor de bevoegde rechtbanken en de volledige follow-up van het dossier. Hieronder wordt verstaan het opstellen van de dagvaarding, het maken van verzoekschriften, het opstellen van conclusies die bij de betreffende rechtbanken worden neergelegd; kortom alle juridische daden en het behandelen en voeren van de noodzakelijke correspondentie, dit alles in overleg met de cliënt.

Den Dulk profileert zich door enerzijds het dossier op de meest efficiënte en snelle wijze te behandelen en anderzijds door een zeer stipte opvolging ervan. De advocaten houden zicht eraan om de cliënt van elke nieuwe evolutie in zijn/haar dossier onmiddellijk op de hoogte te brengen. Met de cliënt over de verder te nemen stappen besproken.

Wij dragen de begrippen onafhankelijkheid van de advocaat, vertrouwen tussen advocaat en cliënt en het beroepsgeheim hoog in het vaandel, zoals deze zijn voorgeschreven door de algemene deontologische code van de advocatuur.

Dienstverlening

Naast de vertegenwoordiging in rechte voor de rechtscolleges wordt er veel belang gehecht aan preventieve adviesverlening en minnelijke regeling tussen de partijen wanneer er reeds een geschil is ontstaan. Hierdoor kunnen veel processen, onkosten en tijdsverlies worden vermeden.

Bij een preventieve adviesverlening kan er bijvoorbeeld worden gedacht aan het opstellen of het analyseren van contracten, zoals huurcontracten, handelshuurcontracten, handelscontracten, arbeidsovereenkomsten,…. Pas wanneer men volledige kennis van zaken heeft, kan men een goede, verantwoorde beslissing nemen. Een minnelijke regeling verdient in vele gevallen de voorkeur boven een procedure in rechte : het is goedkoper, gaat sneller en de partijen beslissen zelf over de inhoud van het akkoord, terwijl bij een vonnis de beslissing door de rechter wordt bepaald.

De verscheidenheid aan situaties waarin de diensten kunnen worden verleend is groot. Teneinde een idee hiervan te geven volgen hier een aantal vragen die bij éénieder zouden kunnen voorkomen en waarvoor een oplossing dient te worden gezocht:

 • Ik heb veel schulden en zie geen uitweg meer. Zijn er oplossingen?
 • De zaken gaan slecht, mijn onderneming is bijna failliet. Welke stappen moet ik ondernemen?
 • Ik wil mijn woning verhuren, maar hoe stel ik een sluitend huurcontract op?
 • Ik heb moeten blazen tijdens een alcoholcontrole en het resultaat was positief. Wat nu?
 • Mijn echtgeno(o)t(e) heeft de woning verlaten om met een andere partner te gaan samenwonen. Wat zijn mijn rechten?
 • Mijn moeder is overleden, mijn vader leeft nog. Hoe zit het met de erfenis?
 • Ik moet mijn werknemer om al dan niet dringende reden ontslaan. Hoe doe ik dat?
 • Mijn concurrent gebruikt dezelfde naam voor zijn onderneming als ik. Kan ik dat beletten?

Domeinen

Collectieve schuldenregeling

Opstellen verzoek tot collectieve schuldbemiddeling; optreden als schuldbemiddelaar.

Burgerlijk recht

Huurrecht, aansprakelijkheidsrecht, verbintenissen in het algemeen en bijzondere overeenkomsten

Consumentenrecht

Bijstand bij onrechtmatige bedingen, oneerlijke handelspraktijken, valse facturen, incassokosten, garantietermijnen

Advies, bijstand en vertegenwoordiging

Advies betreffende het al dan opstarten van een gerechtelijke procedure en de hieraan verbonden gevolgen; bijstand en vertegenwoordiging in rechte voor alle Belgische rechtbanken en administratieve rechtscolleges in uiteenlopende rechtsgebieden.

Verkeersrecht

Advies en bijstand inzake verkeersstrafrecht, zoals bij intoxicatie en snelheidsovertredingen; opstellen schade-eisen ; verzekering.

Handelsrecht

Invorderingen; handelscontracten; handelspraktijken; optreden als vereffenaar van gerechtelijk ontbonden vennootschappen.

Strafrecht

Advies en bijstand voor de correctionele rechtbank; burgerlijke partijstellingen.

Onroerend goederenrecht

Erfdienstbaarheden; handels- en woninghuurovereenkomsten; mede-eigendom.

Collectieve schuldenregeling

Het kantoor heeft een grote expertise op het vlak van de collectieve schuldenregeling. Hieronder vindt U een uitleg wat deze procedure in grote lijnen inhoudt.

Met de wet van 5 juli 1998 werd de procedure van collectieve schuldenregeling in het leven geroepen.

Deze procedure staat open voor personen met een overmatige schuldenlast. Zij kunnen bij de Arbeidsrechter (voorheen de Beslagrechter) de aanstelling van een schuldbemiddelaar vragen. Die zal samen met de schuldenaar en de schuldeisers op zoek gaan naar een oplossing voor de afbetaling van de schulden.

De regels omtrent de collectieve schuldenregeling werden ingevoegd in het Gerechtelijk Wetboek, art. 1675/2 – art. 1675/19. Sinds de invoering hebben reeds verscheidene wijzigingen plaatsgevonden. De laatste herziening van de wet dateert van 26 maart 2012.

Doelstelling

Het komt regelmatig voor dat een schuldenaar zich in een zeer moeilijke positie bevindt. Zij hebben veel verscheidene schuldeisers en worden door hen allen aangesproken om tot betaling over te gaan. elk van de schuldeisers gelast zijn eigen deurwaarder om tot invordering over te gaan. Daardoor lopen de uitvoeringskosten vaak zeer hoog op.

Het gevolg hiervan is dat de schuldenaar meestal uitsluitend (deurwaarders)kosten en interesten afbetaald, zonder dat de hoofdsom vermindert. Dit kan leiden tot uitzichtloze situaties. Elk van de schuldeisers vraagt immers een redelijke afbetaling per maand, waardoor de schuldenaar nog amper de vaste maandelijkse kosten kan betalen.

Ook voor de schuldeisers is dit ook een oncomfortabele situatie: zij weten immers niet of hun vordering al dan wel inbaar is. Bovendien moeten zij de kosten van procedures voorschieten en moeten zij heel lang wachten alvorens een afbetaling van hun vordering te zien.

In de praktijk stelde men vast dat een aantal van deze schuldenaars moedeloos werd. Zij namen niet meer deel aan het economische leven, want zodra zij een loon ontvingen werd hierop toch loonbeslag gelegd.

Men heeft geoordeeld dat een aantal van deze schuldenaars recht hebben op een “fresh start”: m.a.w. dat er een oplossing voor de overmatige schulden wordt gezocht en dat zij verder kunnen gaan met hun leven en ook met het afbetalen van de schulden, zonder telkens met deurwaarders, incassokantoren, vonnissen e.d.m. te moeten worden geconfronteerd.

Voor handelaars en rechtspersonen stond al langer een procedure open die op deze problemen een antwoord bood, met name en het faillissement. Natuurlijke personen konden hier uiteraard geen aanspraak op maken. Om deze reden werd de wet op de collectieve schuldenregeling ingevoerd.

Voor wie is deze procedure bestemd?

Deze procedure is bestemd voor schuldenaars met zeer ernstige financiële problemen. Zij moeten zich in een situatie bevinden waarin het verder afbetalen van de schulden onmogelijk is geworden. De oorzaken hiervan kunnen liggen in : ziekte, inkomensvermindering door werkloosheid, echtscheiding. Hierdoor kan er bijv. één schuldeiser niet meer worden afbetaald, deze legt loonbeslag, hierdoor kan een tweede en een derde schuldeiser niet meer worden betaald, enz. Voor dat de schuldenaar het goed en wel beseft komt hij in een schuldenspiraal terecht waar hij niet meer uitkomt.

In de wet wordt de doelgroep in 4 kerndefinities omschreven :

 1. Het moet gaan om een natuurlijk persoon: dit is geen handelaar. Voor de handelaars bestaat er de faillissementswet.
 2. De schuldenaar moet zijn woonplaats in België hebben.
 3. De schuldenaar is niet in staat om op duurzame wijze de schulden af te betalen. Dit betekent dat de schuldenaar niet meer uit zijn schulden geraakt, het gaat dus niet om één factuur die niet betaald is.
 4. De schuldenaar mag zijn onvermogen niet kennelijk hebben bewerkstelligd. Dit betekent dat de schuldenaar geen inkomsten mag verborgen houden. Dit betekent echter NIET dat het niet mag gaan om schuldenaars die veel meer schulden aangingen dan ze met hun inkomsten kunnen afbetalen. De wet is immers gemaakt voor deze schuldenaars.

Uit de praktijk blijkt dat de schuldenaars uit de zg. “vierde wereld” in de minderheid zijn. Het gaat meestal om schuldenaars met één groot of twee normale inkomens die hun schulden niet meer kunnen afbetalen.

Hoe verloopt de procedure?

A. Het verzoekschrift

De schuldenaar of diens advocaat legt een verzoekschrift bij de Arbeidsrechter neer waarin hij zijn financiële situatie uiteenzet. In het verzoekschrift moet worden uitgelegd hoe de schuldenlast is ontstaan, hoe veel schulden er zijn, welke de inkomsten van de verzoeker zijn en welke de vaste maandelijkse kosten.

Na de neerlegging van het verzoekschrift, heeft de Arbeidsrechter 8 dagen om op het verzoekschrift te reageren. Indien een bepaald aspect van het verzoekschrift niet duidelijk is, kan de Arbeidsrechter per brief bijkomende informatie vragen.

Zodra de Arbeidsrechter het verzoekschrift toelaatbaar verklaart, stelt hij een schuldbemiddelaar aan. Deze aanstelling heeft verstrekkende gevolgen :

 • De schuldenaar is vanaf de toelaatbaarverklaring beschermd tegen de schuldeisers. Dit wil zeggen dat de schuldeisers niet verder mogen uitvoeren (geen beslag meer leggen op de goederen of op het loon van de schuldenaar). De intresten worden ook geschorst.
 • Het inkomen (bv loon, werkloosheidsuitkering, kinderbijslag, vakantiegeld,…) van de schuldenaar wordt in handen van de schuldbemiddelaar gestort De schuldbemiddelaar geeft aan de schuldenaar een maandelijks leefgeld en gebruikt de rest om de schuldeisers af te betalen.

B. De minnelijke fase

Na de aanstelling van de schuldbemiddelaar hebben de schuldeisers één maand de tijd om hun schuldvordering bij de schuldbemiddelaar in te dienen.

De schuldbemiddelaar neemt dan met hen contact op en probeert met de schuldeisers tot een minnelijke aanzuiveringsregeling te komen. Hiervoor heeft hij zes maanden de tijd vanaf zijn aanstelling. In dit aanzuiveringsplan worden van beide partijen inspanningen verlangd: de schuldeisers kunnen er zich toe verbinden een deel van de vordering kwijt te schelden, bijv. interesten, schadebeding. Onder bepaalde omstandigheden kan zelfs een deel van de hoofdsom worden kwijtgescholden. De schuldenaar van zijn kant kan er zich toe verbinden een groter deel dan het voor beslag vatbare deel ter beschikking te stellen van de schuldeisers.

De regeling kan, sinds de laatste wetswijziging, maximum 7 jaar duren vanaf de beschikking van toelaatbaarheid. Op deze regel bestaan evenwel uitzonderingen, bijvoorbeeld als de schuldenaar over een onroerend goed beschikt en niet tot verkoop wenst over te gaan. In dat geval zal altijd de volledige schuldenlast moeten worden afbetaald, hetgeen soms niet mogelijk is in zeven jaar. De rechter zal dan zijn toestemming moeten verlenen om de termijn van de regeling te verlengen.

Wanneer er een akkoord tot stand komt dan wordt zulks bekrachtigd door de Arbeidsrechter.

C. De gerechtelijke fase

Indien er geen minnelijke regeling komt of indien de schuldbemiddelaar vaststelt dat er geen akkoord mogelijk is, dan wordt de zaak aan de Arbeidsrechter overgemaakt. De gerechtelijke fase treedt in werking. De Arbeidsrechter zal dan zelf een afbetalingsplan opstellen. De Arbeidsrechter kan volgende maatregelen bevelen:

 • Uitstel of herschikking van schulden in hoofdsom, interesten, kosten
 • Vermindering van de (meestal hoge) conventionele interesten naar de (lagere) wettelijke interest
 • De gevolgen van de zakelijke zekerheden opschorten
 • Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van interesten en kosten

Indien deze maatregelen niet voldoende zijn, dan kan de Arbeidsrechter overgaan tot kwijtschelding van een gedeelte of de gehele schuld. Dit kan echter pas nadat alle voor beslag vatbare goederen worden verkocht.

Deze wet is een goede regeling voor schuldenaars die in een hopeloze situatie zijn aanbeland. De regeling biedt hen een uitzicht op een “fresh start”.

Uit het voorgaande volgt dat de positie van de schuldbemiddelaar uitermate belangrijk is: hij is de spilfiguur en dient over een grote dosis algemene juridische kennis te beschikken. Het is dan ook logisch dat de wetgever heeft gesteld dat dit slechts aan bepaalde beroepsgroepen is voorbehouden, o.a. aan de advocaten.

Mr. Monique den DULK is een erkend schuldbemiddelaar en zij wordt regelmatig door de Arbeidsrechter te Leuven aangeduid als schuldbemiddelaar.

 • Voor ieder probleem is er een oplossing.

  M. den Dulk
  M. den Dulk Advocaat

Tarieven

Het is belangrijk dat U weet welke prestaties er werden verricht en welke kosten en erelonen U daarvoor betaalt. De ereloonstaat bestaat uit twee delen: de kosten en het ereloon. Het is belangrijk om te weten dat U sinds 1 januari 2014 21% BTW betaalt op het ereloon en bepaalde kosten van de advocaat.

De kosten

De algemene kantoorkosten zoals afschrijving van bureau materiaal, kosten verbonden aan het gebouw, telefoon- fax en fotokopieerkosten, uitbouw bibliotheek, juridische databanken enz. worden forfaitair aangerekend aan € 12,00 per brief;

Daarnaast worden nog de volgende specifieke kosten in rekening gebracht :

 • Verplaatsingen € 0,40 per kilometer
 • Openen en afsluiten van het dossier : € 35,00
 • Telefonisch onderhoud : € 6,00

De kosten die door de gerechtsdeurwaarder worden aangerekend, worden rechtstreeks naar de cliënt ter betaling doorgestuurd.

Andere kosten die door het kantoor worden voorgeschoten, zoals bijvoorbeeld kopie vonnis, rolrecht, vertalingskosten, kosten van attesten, etc. worden nadien in de opsomming van de kosten opgenomen en dienen door de cliënt te worden betaald.

Het ereloon

Dit vergoedt de prestaties van de advocaat. In principe wordt er gewerkt op basis van een uurtarief, dat thans tussen 85,00 € en € 120,00 ligt (excl. BTW) bedraagt. Andere afspraken zoals incassotarief of vergoeding per prestatie zijn mogelijk. Het ereloon wordt bepaald op basis van 3 elementen:

 1. Het aantal aanrekenbare uren,
 2. het reeds genoemde uurtarief en
 3. de bijzondere factoren.

Het aantal aanrekenbare uren worden op time-sheets per dossier bijgehouden en zijn op eenvoudige aanvraag te bekomen. De bijzondere factoren kunnen het uurtarief doen stijgen of dalen (zoals het belang van de zaak (0,7 à 2,5), een eventueel spoedeisend karakter (1,5), het behalen van een gunstig resultaat (1,5) en/of de financiële draagkracht van de cliënt (0,7 à 1)). Bij een eerste consultatie zal het basisuurtarief en een schatting van de kosten en de erelonen worden besproken. Op regelmatige basis zullen er provisies worden gevraagd.

Contact

Advocatenkantoor Den Dulk

Neerijse steenweg 6
3061 Leefdaal

E-mail: info@advocatendendulk.be
Telefoon: +32 (0)2 784 27 90