PRIVACY POLICY

 Organisatie: Monique den Dulk Advocatenkantoor, gevestigd te 3061 Leefdaal, Neerijse Steenweg 6 bus 2 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Monique den Dulk Advocatenkantoor BV
Neerijse Steenweg 6 bus 2, 3061 Leefdaal
Tel: +32 2 784 27 90
www.advocatendendulk.be
m.dendulk@advocatendendulk.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Advocatenkantoor Monique den Dulk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via m.dendulk@advocatendendulk.be

Persoonsgegevens die wij verwerken: Advocatenkantoor Monique den Dulk verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt. Daarnaast worden deze verwerkt in het kader van de wettelijke verplichtingen van een gerechtelijk mandaat (bewindvoering, collectieve schuldenregeling en curator over de onbeheerde nalatenschap)

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Advocatenkantoor den Dulk verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Advocatenkantoor den Dulk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op de advocatuur rust;
 • ter behartiging van de rechtmatige belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
 • Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Advocatenkantoor den Dulk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

Geautomatiseerde besluitvorming: Advocatenkantoor den Dulk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Advocatenkantoor den Dulk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
3 X PC, met Microosft office als ‘main’ applicatie, anti virus
1X Synolgy NAS gebruikt voor backup PC’s en bestands server (back-up op usb disk en in de Cloud )

Systemen worden gebruikt om standaard bureelwerk te verrichten De fileserver om bestanden te kunnen delen tussen de (3) werkposten(PC’s)

De externe USB disk van De Synolgy server en de cloud opslagruimte worden gebruikt om de gegevens te vrijwaren van accidenteel verlies.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Advocatenkantoor den Dulk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Tien jaar na het afsluiten van het dossier worden alle persoonsgegevens verwijderd.  De reden van deze termijn is dat cliënten dikwijls nog een kopie van een welbepaald stuk of vonnis uit het dossier opvragen omdat zij dit vonnis/stuk niet meer in hun bezit hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden: Advocatenkantoor den Dulk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Advocatenkantoor den Dulk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Advocatenkantoor den Dulk gebruikt alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Een overzicht van de gebruikte cookies:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Advocatenkantoor den Dulk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar m.dendulk@advocatendendulk.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Advocatenkantoor den Dulk houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat Advocatenkantoor den Dulk gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.[1]

Advocatenkantoor den Dulk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
Commission@privacycommission.be

 

[1] U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming.